Περιήγηση: Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Εκδηλώσεις
ΤΕ Ανατολικών Συνοικιών ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ: Διαδικτυακή εκδήλωση για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ζωντανά τώρα

Δια­δι­κτυα­κή εκδή­λω­ση – συζή­τη­ση για την κατά­στα­ση στην Πρω­το­βάθ­μια Φρο­ντί­δα Υγεί­ας και την πρό­τα­ση του ΚΚΕ διορ­γα­νώ­νει η ΤΕ Ανατολικών…