Περιήγηση: Πρωτομαγιά

Ιστορία
Η Εργατική Πρωτομαγιά σε Κούβα και Χιλή – Ιστορική αναδρομή (1929–1979)

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος // 1929, Κού­βα. Είκο­σι χιλιά­δες κου­βα­νοί εργά­τες, με την καθο­δή­γη­ση του παρά­νο­μου Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος, γέμι­σαν το στά­διο «Νου­έ­βο…