Περιήγηση: Πρωτοχρονιά 2018

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Το 2018 μπορεί να αποτελέσει μια χρονιά ανασύνταξης κι αντεπίθεσης του εργατικού- λαϊκού κινήματος, ισχυροποίησης του ΚΚΕ

«Το 2018 μπο­ρεί να απο­τε­λέ­σει μια χρο­νιά ανα­σύ­ντα­ξης κι αντε­πί­θε­σης του εργα­τι­κού- λαϊ­κού κινή­μα­τος, ισχυ­ρο­ποί­η­σης του ΚΚΕ. Το 2018, το…