Περιήγηση: Πρωτοχρονιά

Λαογραφία
Το σπάσιμο του ροδιού την Πρωτοχρονιά που φέρνει …γούρι — Προλήψεις και δεισιδαιμονίες

Στη διάρ­κεια του ξεσκο­νί­σμα­τος, η νοι­κο­κυ­ρά ρίχνει τον καθρέ­φτη κι αυτός σπά­ει. Σκέ­φτε­ται τα χρό­νια γρου­σου­ζιάς που θα ακο­λου­θή­σουν. Σε…

Επικαιρότητα
Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πώς θα κινηθούν σήμερα τα Μέσα μαζικής Μεταφοράς

Προ­σαρ­μο­γές υπάρ­χουν στα δρο­μο­λό­για των μέσων μαζι­κής μετα­φο­ράς, σήμε­ρα Παρα­μο­νή Πρω­το­χρο­νιάς. Έως τις 23:00 θα έχουν ολο­κλη­ρω­θεί όλα τα δρο­μο­λό­για των…

Κοινωνία
Θεσσαλονίκη: Το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις ημέρες των γιορτών

Το προ­τει­νό­με­νο ωρά­ριο λει­τουρ­γί­ας των εμπο­ρι­κών κατα­στη­μά­των κατά τη διάρ­κεια των γιορ­τών, ανα­κοί­νω­σε ο Εμπο­ρι­κός Σύλ­λο­γος Θεσ­σα­λο­νί­κης (ΕΣΘ). Σύμ­φω­να με…

Διεθνή
Όταν το ρολόι χτυπήσει μεσάνυχτα 2021 — Ο πλανήτης υποδέχεται το Νέο Έτος

Δια­φο­ρε­τι­κή πρω­το­χρο­νιά φέτος ελέω παν­δη­μί­ας. Πυρο­τε­χνή­μα­τα και βεγ­γα­λι­κά απα­γο­ρεύ­τη­καν, σόου με πολύ κόσμο επί­σης.  Επει­τα από πολύ­μη­νους περιο­ρι­σμούς και lockdown εξαιτίας…