Περιήγηση: Πρωτόκολλο Τροποποίησης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας ΗΠΑ

Επικαιρότητα
«Πρωτόκολλο Τροποποίησης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ» : Τι προβλέπει η κατάπτυστη Συμφωνία

Το λεγό­με­νο «Πρω­τό­κολ­λο Τρο­πο­ποί­η­σης της Συμ­φω­νί­ας Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας μετα­ξύ Ελλά­δας και ΗΠΑ» επι­κυ­ρώ­νει τη Συμ­φω­νία που υπο­γρά­φτη­κε στην Αθήνα…