Περιήγηση: Πρόληψη πυρκαγιάς

Επικαιρότητα
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: Σε εξέλιξη η μεγάλη πυρκαγιά — Παντελής η έλλειψη μέτρων πρόληψης

Μαί­νε­ται η μεγά­λη πυρ­κα­γιά στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, με τον κρα­τι­κό μηχα­νι­σμό να «τρέ­χει» κατό­πιν εορ­τής ν’ αντι­με­τω­πί­σει την φωτιά, καθώς τα…

Επικαιρότητα
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ: Με τον φόβο των αναζωπυρώσεων σε Δερβενοχώρια και Δυτική Αττική — Μαίνεται στην Ρόδο

Με τον φόβο των ανα­ζω­πυ­ρώ­σε­ων βρί­σκο­νται και σήμε­ρα Παρα­σκευή τα Δερ­βε­νο­χώ­ρια και η Δυτι­κή Αττι­κή. Η πυρ­κα­γιά στη Ρόδο μαίνεται,…

Επικαιρότητα
Πυρκαγιές σε Δερβενοχώρια και Λουτράκι: Όλες οι εξελίξεις στον 902.gr

Εγκλη­μα­τι­κή η πολι­τι­κή με τις ελλεί­ψεις στην πυρό­σβε­ση και την ανύ­παρ­κτη πυρο­προ­στα­σία Ανε­ξέ­λεγ­κτες μαί­νο­νται οι πυρ­κα­γιές σε Δερ­βε­νο­χώ­ρια και Λουτράκι…

Επικαιρότητα
“Ακραία γύμνια”

Σχε­δόν 10 μέρες πάνε κι έρχο­νται προει­δο­ποι­ή­σεις για το μέγε­θος του επερ­χό­με­νου καύ­σω­να, για τις «πρω­το­φα­νείς» θερ­μο­κρα­σί­ες που θα μετατρέψουν…

Επικαιρότητα
Η κυβέρνηση για την αντιπυρική περίοδο: Ευχολόγια, τεράστιες ελλείψεις και επίκληση της ατομικής ευθύνης

Βρι­σκό­μα­στε στον τρί­το μήνα της αντι­πυ­ρι­κής περιό­δου και όπως κάθε χρό­νο, ο πρω­θυ­πουρ­γός πραγ­μα­το­ποί­η­σε εθι­μο­τυ­πι­κή επί­σκε­ψη στο υπουρ­γείο Πολι­τι­κής Προστασίας,…

Επικαιρότητα
Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την αντιπυρική περίοδο Η εμπορευματοποίηση της γης και η επιχειρηματική δράση στα δάση είναι το “προσάναμμα” των πυρκαγιών

Η έως τώρα εξέ­λι­ξη της αντι­πυ­ρι­κής περιό­δου με τις εκα­το­ντά­δες πυρ­κα­γιές και τις τερά­στιες κατα­στρο­φές στο περι­βάλ­λον, σε καλ­λιέρ­γειες και…