Περιήγηση: πρόσφυγες

Διεθνή
ΕΕ: Ανακοινώθηκε συμφωνία για το νέο αντιδραστικό σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο

Η πρό­ε­δρος του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου, Ρομπέρ­τα Μέτσο­λα, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα το πρωί την πολι­τι­κή συμ­φω­νία μετα­ξύ του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου και του…

Απόψεις
«Ανάγκη για ολοκληρωμένο σχέδιο για τη χορήγηση αδειών διαμονής σε όλους τους μετανάστες»

Άρθρο της Κατε­ρί­νας Γερά­κη, υπεύ­θυ­νης της Δια­τμη­μα­τι­κής Επι­τρο­πής της ΚΕ του ΚΚΕ για τα Δικαιώ­μα­τα των Μετα­να­στών και Προ­σφύ­γων, σχετικά…

Διεθνή
Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Μετανάστες καταγγέλλουν βάναυσα pushback στην Ελλάδα

«Η οργά­νω­ση Για­τροί Χωρίς Σύνο­ρα έχει ενδεί­ξεις για μια επα­να­λαμ­βα­νό­με­νη πρα­κτι­κή μυστι­κών, παρά­νο­μων και συχνά βίαιων επα­να­προ­ω­θή­σε­ων από την Ελλάδα»,…