Περιήγηση: πρόσφυγες

Κοινωνία
Ειδομένη

Γρά­φει ο Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος // Η Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα είναι μια ευκαι­ρία να θυμη­θού­με πως καθα­ρές φυλές υπάρ­χουν μόνο σε βρώ­μι­κα μυαλά.…

Κοινωνία
Χαμένη Άνοιξη

Γρά­φει ο Βασί­λης Κρί­τσας // Ο χει­μώ­νας χάθη­κε. Μασκα­ρεύ­τη­κε με τα ανοι­ξιά­τι­κά του, τελεί­ω­σε πριν καν αρχί­σει. Κι αντι­στρέ­φει τους…

Κοινωνία
«Πρώτα φτιάχτηκαν τα αμπέλια και μετά οι φράχτες και τα σύνορα για να τα χωρίσουν…»

Σ’ ένα κόσμο που ανα­κυ­κλώ­νει με τον πλέ­ον κατα­στρο­φι­κό τρό­πο τα αδιέ­ξο­δά του, όπου εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πων κατα­κρη­μνί­ζο­νται σε αβύσ­σους δυστυχίας…