Περιήγηση: Πρόταση δυσπιστίας

Πολιτική
Ομερτά

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε ύστε­ρα από 40 ώρες συζή­τη­σης και 163 ομι­λί­ες βου­λευ­τών η συζή­τη­ση για την πρό­τα­ση μομ­φής. Ακού­στη­καν πολ­λά από τους…

Πολιτική
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Για το ΚΚΕ η μομφή γίνεται στον δρόμο, στο κίνημα, όπου εφαρμόζεται η κυβερνητική αντιλαϊκή πολιτική

https://youtu.be/GGDuwL1yBXo Για το ΚΚΕ η μομ­φή γίνε­ται στον δρό­μο, γίνε­ται στο κίνη­μα, γίνε­ται δηλα­δή εκεί που εφαρ­μό­ζε­ται κάθε φορά η…

Πολιτική
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το ΚΚΕ καταψηφίζει τις κυβερνήσεις καθημερινά στους αγώνες που αναπτύσσονται

https://youtu.be/odorzcT3ixk Δεν περι­μέ­να­με μια πρό­τα­ση μομ­φής για να κατα­ψη­φί­σου­με την κυβέρ­νη­ση όπως όλες τις κυβερ­νή­σεις, σημεί­ω­σε ο Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, μέλος της…

Πολιτική
Ν. Καραθανασόπουλος: Καθημερινή η μομφή του ΚΚΕ στην κυβέρνηση με την οργάνωση της λαϊκής πάλης (VIDEO)

https://youtu.be/809mWqFNRSY «Για το έγκλη­μα στα Τέμπη είναι δεδο­μέ­νη η συστη­μα­τι­κή προ­σπά­θεια συγκά­λυ­ψης από μεριάς της Νέας Δημο­κρα­τί­ας, επι­μέ­νο­ντας, όπως σε…

Πολιτική
ΠΑΣΟΚ: Κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας γιατί η κυβέρνηση… «απομακρύνει την χώρα από το ευρωπαϊκό κεκτημένο»

Την πρό­τα­ση δυσπι­στί­ας κατά της κυβέρ­νη­ση κατέ­θε­σε σήμε­ρα, όπως είχε προ­α­ναγ­γεί­λει, ο πρό­ε­δρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρου­λά­κης, ο οποί­ος …θυμή­θη­κε…