Περιήγηση: Πρόταση εισαγγελέα

Ανακοινώσεις
Δήλωση των δικηγόρων των κομμουνιστών και συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ σχετικά με την εισαγγελική πρόταση στη δίκη της ΧΑ

Σε δήλω­σή τους οι Δικη­γό­ροι Πολι­τι­κής Αγω­γής των κομ­μου­νι­στών και συν­δι­κα­λι­στών του ΠΑΜΕ στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής σχε­τι­κά με…