Περιήγηση: Πρύτανης ΑΠΘ

Κοινωνία
ΑΠΘ: Νέος πρύτανης εξελέγη ο καθηγητής Δ. Κωβαίος

Νέος πρύ­τα­νης του Αρι­στο­τε­λεί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης ανα­δεί­χθη­κε σήμε­ρα μετά από ψηφο­φο­ρία ο μέχρι τώρα αντι­πρύ­τα­νης Ακα­δη­μαϊ­κών Υπο­θέ­σε­ων και Φοι­τη­τι­κής Μέριμνας,…

Επικαιρότητα
Δήμος Θεσσαλονίκης: Ζέρβας, ΝΔ, ακροδεξιοί επικρότησαν τις συλλήψεις των φοιτητών…

Η διοί­κη­ση Ζέρ­βα ξεπέ­ρα­σε κάθε όριο, καταγ­γέλ­λει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Θεσ­σα­λο­νί­κης καθώς χθες, στη συνε­δρί­α­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, αρνή­θη­κε ‑έστω-…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη-Lockdown: Δήμαρχος, Πρύτανης ΑΠΘ και Ιατρικός Σύλλογος ζητούν αυστηροποίηση των μέτρων!

Αυστη­ρό­τε­ρα περιο­ρι­στι­κά μέτρα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, προ­κει­μέ­νου να ανα­σχε­θεί η δια­σπο­ρά του κορο­νοϊ­ού στην κοι­νό­τη­τα ζήτη­σαν από τον Πρω­θυ­πουρ­γό, επι­στη­μο­νι­κοί φορείς…