Περιήγηση: Πρώην Γενικό Νοσοκομείο «Παναγία»

Κοινωνία
Καλαμαριά: Κοινή δράση ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της μαρίνας και για την επαναλειτουργία του Νοσοκομείου «Παναγία»

Κοι­νές δρά­σεις ενά­ντια στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της μαρί­νας Καλα­μα­ριάς και για την άμε­ση λει­τουρ­γία του πρώ­ην Γενι­κού Νοσο­κο­μεί­ου «Πανα­γία» απο­φα­σί­στη­καν στη…