Περιήγηση: Πυραυλικές επιθέσεις

Διεθνή
Ιράν: Η κρατική τηλεόραση διατείνεται ότι 80 «αμερικανοί τρομοκράτες» σκοτώθηκαν στις πυραυλικές επιθέσεις εναντίον βάσεων των ΗΠΑ στο Ιράκ

Η ιρα­νι­κή κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση μετα­δί­δει ότι 80 «αμε­ρι­κα­νοί τρο­μο­κρά­τες» σκο­τώ­θη­καν στα πλήγ­μα­τα με βαλ­λι­στι­κούς πυραύ­λους των Φρου­ρών της Επα­νά­στα­σης εναντίον…

Διεθνή
Ξεκίνησαν τα αντίποινα: Επίθεση του Ιράν εναντίον βάσεων των ΗΠΑ στο Ιράκ — Εκτοξεύτηκαν «τουλάχιστον 35 πύραυλοι»

Οι Φρου­ροί της Επα­νά­στα­σης άρχι­σαν τον «δεύ­τε­ρο γύρο» της επί­θε­σής τους με βαλ­λι­στι­κούς πυραύ­λους ενα­ντί­ον αμε­ρι­κα­νι­κών στρα­τιω­τι­κών βάσε­ων στο Ιράκ…