Περιήγηση: Πυρηνικά όπλα

Επικαιρότητα
Μεταφορά-αποθήκευση αμερικανικών πυρηνικών όπλων στον Άραξο (;;)

Απο­κα­λυ­πτι­κά έγγρα­φα και χάρ­τες επι­βε­βαιώ­νουν ότι η βάση συγκα­τα­λέ­γε­ται σ’ εκεί­νες που δια­θέ­τουν τις κατάλ­λη­λες υπο­δο­μές για την απο­θή­κευ­ση πυρηνικών…

Διεθνή
Μήνυση κατά της Γαλλίας στο Διεθνές Δικαστήριο κατέθεσε η Πολυνησία για τις πυρηνικές δοκιμές

Μήνυ­ση κατα­τέ­θη­κε στις 2 Οκτω­βρί­ου στο Διε­θνές Ποι­νι­κό Δικα­στή­ριο κατά της Γαλ­λί­ας για εγκλή­μα­τα κατά της ανθρω­πό­τη­τας εξαι­τί­ας των πυρηνικών…

Ιστορία
Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα του 1964 αποκαλύπτουν σχέδιο πυρηνικής επίθεσης των ΗΠΑ ενάντια σε ΕΣΣΔ και Κίνα

Την κατα­στρο­φή, μέσω της χρή­σης ατο­μι­κής βόμ­βας, των υπο­δο­μών και ενός μεγά­λου μέρους του πλη­θυ­σμού της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης αλλά και…