Περιήγηση: Πυρηνική σχάση

Διεθνή
Σουηδία: Καταγραφή ραδιενέργειας 10 εκατομμύρια φορές κάτω από το όριο επικινδυνότητας- λαβή για πολιτικές σκοπιμότητες

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Αισθη­τή­ρες ακτι­νο­βο­λί­ας στη Στοκ­χόλ­μη κατέ­γρα­ψαν αυξη­μέ­να επί­πε­δα δια­φό­ρων ραδιε­νερ­γών ουσιών που παρά­γο­νται κατά τη διάρ­κεια της πυρηνικής…