Περιήγηση: Πυρηνοκίνητο υποβρύχιο

Διεθνή
Πληροφορίες για ρωσικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο ανοιχτά της Ιταλίας

Πλη­ρο­φο­ρί­ες πως ένα ρωσι­κό πυρη­νο­κί­νη­το υπο­βρύ­χιο τύπου «SSN» ή υπο­βρυ­χί­ου, εξο­πλι­σμέ­νου με πυραύ­λους «Κρουζ», επι­χει­ρεί στα ανοι­χτά της Ιτα­λί­ας, μεταξύ…