Περιήγηση: Πυρκαγιά στην Πεντέλη

Επικαιρότητα
Περιοδεία κλιμακίου του ΚΚΕ σε πυρόπληκτες περιοχές της Αν. Αττικής — Οι κομμουνιστές στο πλευρό των πυρόπληκτων

Περιο­δεία σε γει­το­νιές της Παλ­λή­νης και συζή­τη­ση με λαϊ­κές οικο­γέ­νειες που είδαν τις μέρες αυτές ξανά τον πύρι­νο εφιάλ­τη, πραγματοποίησε…

Επικαιρότητα
Γ. Γκιόκας (ΚΚΕ): Η κυβέρνηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μπει τέλος στον εφιάλτη στην Ανατολική Αττική

Στις πυρό­πλη­κτες περιο­χές της Ανα­το­λι­κής Αττι­κής περιό­δευ­σε το πρωί ο Γιάν­νης Γκιό­κας, βου­λευ­τής Ανα­το­λι­κής Αττι­κής του ΚΚΕ και μέλος της…

Επικαιρότητα
Πύρινη κόλαση στην Αττική: Έμπρακτη αλληλεγγύη σε πυρόπληκτους από το ΚΚΕ — Απών το «επιτελικό κράτος»

Την έμπρα­κτη αλλη­λεγ­γύη του ΚΚΕ στους πλη­γέ­ντες από την κατα­στρο­φι­κή πυρ­κα­γιά στην ανα­το­λι­κή Αττι­κή, εκφρά­ζουν οι δυνά­μεις του Κόμ­μα­τος στην…

Επικαιρότητα
Πυρκαγιά στην Πεντέλη: Κλιμάκια του ΚΚΕ στο πλευρό των κατοίκων και των πυροσβεστικών δυνάμεων

Από την πρώ­τη στιγ­μή που εκδη­λώ­θη­κε η πυρ­κα­γιά στην Πεντέ­λη, κλι­μά­κια του ΚΚΕ βρέ­θη­καν στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή.  Ειδι­κό­τε­ρα, αντι­προ­σω­πεία των…