Περιήγηση: Πυρκαγιές 2021

Κοινωνία
Μόνο ο Λαός!

1. Σύμ­φω­να με τα επί­ση­μα στοι­χεία, τα τελευ­ταία δέκα χρό­νια ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΣΤΑΧΤΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 10 ΕΚΑΤ. ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ γης…

Επικαιρότητα
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φ. Σπανός: «Υπήρχε εντολή μη κατάσβεσης των πυρκαγιών στην Βόρεια Εύβοια»!!!

Σε σοβα­ρό­τα­τες καταγ­γελ­λί­ες προ­έ­βη ο Περι­φε­ρειάρ­χης Στε­ρέ­ας Ελλά­δας Φάνης Σπα­νός κατά την ειση­γη­τι­κή του ομι­λία στην έκτα­κτη και κατε­πεί­γου­σα συνεδρίαση…

Επικαιρότητα
Σκοταδιστικές αθλιότητες απ’ τον Μητροπολίτη Πειραιώς: Συνέδεσε τις πυρκαγιές με την… ομοφυλοφιλία!

Σε σκο­τα­δι­στι­κές αθλιό­τη­τες κατέ­φυ­γε για άλλη μια φορά ο γνω­στός και μη εξαι­ρε­ταί­ος Μητρο­πο­λί­της Πει­ραιώς Σερα­φείμ. Σε κεί­με­νο του που…

Επικαιρότητα
Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης: Κάλεσμα για έμπρακτη αλληλεγγύη στους πυρόπληκτους

Κάλε­σμα για έμπρα­κτη αλλη­λεγ­γύη στους πυρό­πλη­κτους, απευ­θύ­νει το διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο της Ελλη­νι­κής Κοι­νό­τη­τας Στοκ­χόλ­μης. Στο καλε­σμά της σημειώ­νει: «Τις τελευταίες…

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Αποσπασματικά τα κυβερνητικά μέτρα για τους πυρόπληκτους — Αποζημίωση στο 100% των λαϊκών οικογενειών

Απο­ζη­μί­ω­ση στο 100% των λαϊ­κών οικο­γε­νειών, βιο­πα­λαι­στών αγρο­τών και κτη­νο­τρό­φων και ολο­κλη­ρω­μέ­νο σχέ­διο για απο­κα­τά­στα­ση του περι­βάλ­λο­ντος και ουσια­στι­κής στήριξη…