Περιήγηση: Πυροπροστασία

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ερώτηση στη Βουλή για την επικίνδυνη κατάσταση στην πυροπροστασία της Θεσσαλονίκης

Ερώ­τη­ση προς τους υπουρ­γούς Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης και Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Εσω­τε­ρι­κών, Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών και Οικο­νο­μι­κών, σχε­τι­κά με την, όπως αναφέρει,…

Πολιτική
ΚΚΕ: Επιτακτική ανάγκη ο επανασχεδιασμός πυροπροστασίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη

Άμε­ση ανα­γκαιό­τη­τα είναι ο επα­να­σχε­δια­σμός για την πυρο­προ­στα­σία στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Ανα­το­λι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης και συνο­λι­κό­τε­ρα του νομού τονί­ζουν οι…

Κοινωνία
Στα αποκαΐδια των αντιλαϊκών επιλογών του αστικού κράτους

Η φτη­νιά­ρι­κη, η ξεφτι­λι­σμέ­νη πια επι­κοι­νω­νια­κή τακτι­κή κατά τη διάρ­κεια των «θεο­μη­νιών» (έτσι απο­κα­λού­νται φαι­νό­με­να, πυρ­κα­γιών, σει­σμών και πλημ­μυ­ρών ‑κατά το…