Περιήγηση: Πυροσβεστική Υπηρεσία

Επικαιρότητα
Επίσκεψη του ΚΚΕ σε πυροσβεστικές υπηρεσίες

Επί­σκε­ψη στις πυρο­σβε­στι­κές υπη­ρε­σί­ες πραγ­μα­το­ποί­η­σαν στε­λέ­χη του ΚΚΕ. Συγκε­κρι­μέ­να στον 1ο Πυρο­σβε­στι­κό Σταθ­μό Αθη­νών (κέντρο) περιό­δευ­σε ο Xρή­στος Κατσώ­της, μέλος…

Επικαιρότητα
Αθλιότητα: Χουντικά σύμβολα στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος!

Το απα­ρά­δε­κτο και ανα­τρι­χια­στι­κό περι­στα­τι­κό της προ­βο­λής των χου­ντι­κών δικτα­τό­ρων της 21ης Απρί­λη κατά τη διάρ­κεια των εργα­σιών του συνεδρίου…

Επικαιρότητα
Λαϊκή Συσπείρωση Βορείου Αιγαίου: Μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των πυροσβεστών της Περιφέρειας

Οι περι­φε­ρε­α­κοί Σύμ­βου­λοι της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης θυμί­ζο­ντας όσα είχε επι­ση­μά­νει από τις 25/04/2020, δηλα­δή σχε­δόν πριν από ένα χρό­νο η…

Κοινωνία
ΚΚΕ: Κόντρα σε αντίξοες συνθήκες, οι πυροσβέστες έδωσαν με αυταπάρνηση και αυτοθυσία τη μάχη στα πύρινα μέτωπα

“Από τις πρό­σφα­τες δασι­κές πυρ­κα­γιές που εκδη­λώ­θη­καν σε όλη την Ελλά­δα έγι­ναν στά­χτη συνο­λι­κά πάνω από 150.000 στρέμ­μα­τα δασών, δασικών…