Περιήγηση: Πυρόπληκτοι

Επικαιρότητα
Περιοδεία κλιμακίου του ΚΚΕ σε πυρόπληκτες περιοχές της Αν. Αττικής — Οι κομμουνιστές στο πλευρό των πυρόπληκτων

Περιο­δεία σε γει­το­νιές της Παλ­λή­νης και συζή­τη­ση με λαϊ­κές οικο­γέ­νειες που είδαν τις μέρες αυτές ξανά τον πύρι­νο εφιάλ­τη, πραγματοποίησε…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: «Μόνο περισσότερη οργή και αγανάκτηση προκαλεί η επίσκεψη Μητσοτάκη στις πυρόπληκτες περιοχές»

Σε σχό­λιο, για την επί­σκε­ψη και τις δηλώ­σεις του Κυρ. Μητσο­τά­κη στις πλη­γεί­σες περιο­χές της Ανα­το­λι­κής Αττι­κής, το Γρα­φείο Τύπου…

Επικαιρότητα
Μεγάλη συναυλία διεκδίκησης & διαμαρτυρίας στον κόμβο της Στροφυλιάς

Μεγά­λη συναυ­λία διεκ­δί­κη­σης και δια­μαρ­τυ­ρί­ας για την κυβερ­νη­τι­κή απρα­ξία, δύο μήνες μετά την τερά­στια κατα­στρο­φή, διορ­γα­νώ­νει η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Αγώνα…

Επικαιρότητα
Καισαριανή: Δυνάμεις της αστυνομίας εμποδίζουν συναυλία αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους!

Αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις βρί­σκο­νται αυτή την ώρα στο χώρο του Σκο­πευ­τη­ρί­ου της Και­σα­ρια­νής εμπο­δί­ζο­ντας τη διε­ξα­γω­γή της συναυ­λί­ας που διορ­γα­νώ­νουν Φοιτητικοί…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Συναυλία αλληλεγγύης στους πυρόπληκτους στις 26 Αυγούστου στον Λ. Πύργο

Πρω­το­βου­λί­ες αγώ­να και αλλη­λεγ­γύ­ης ανα­κοί­νω­σαν τα Εργα­τι­κά Σωμα­τεία της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Στις 26 Αυγού­στου, στις 8 μ.μ., στον Λευ­κό Πύρ­γο, διοργανώνουν…