Περιήγηση: Πόθεν έσχες

Επικαιρότητα
Πόθεν Έσχες: Παρατείνεται μέχρι 15 Ιανουαρίου 2023 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων

Με τρο­πο­λο­γία των υπουρ­γεί­ων Οικο­νο­μι­κών και Δικαιο­σύ­νης παρα­τεί­νε­ται μέχρι και την 15η Ιανουα­ρί­ου 2023 η προ­θε­σμία υπο­βο­λής δηλώ­σε­ων περιου­σια­κής κατάστασης…