Περιήγηση: Πόλεμος Ιράκ 2003

Πολιτική
Powell Killer Go Home

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // «Μην ξεχνάς! Στη Νατζάφ σφά­ζουν αμά­χους. Στην Παλαι­στί­νη κτί­ζουν τεί­χος. Powell Killer Go Home». Ήταν Αύγου­στος του…