Περιήγηση: Πόλεμος στην Ουκρανία°²£0249

Διεθνή
Προφυλακισμένοι στο Κίεβο και άσχημα χτυπημένοι οι κομμουνιστές αδελφοί Κονονόβιτς

Προ­φυ­λα­κι­σμέ­νοι στο Κίε­βο, έχο­ντας χτυ­πη­θεί άσχη­μα πολ­λές φορές, είναι οι δύο συλ­λη­φθέ­ντες από τις ουκρα­νι­κές αρχές Ουκρα­νοί κομ­μου­νι­στές, Μιχα­ήλ και…

Διεθνή
Σύνοδος Κορυφής: «Σταδιακή απεξάρτηση» από τη ρωσική ενέργεια και στο φουλ για στρατιωτικοποίηση

«Συντο­νι­σμέ­νη πολι­τι­κή, οικο­νο­μι­κή, υλι­κή και ανθρω­πι­στι­κή» στή­ρι­ξη στην Ουκρα­νία, αλλά όχι έντα­ξη της χώρας στην ΕΕ, απο­φά­σι­σαν οι ηγέ­τες της…