Περιήγηση: Πόρσε

Κοινωνία
Από την ψυχανάλυση του Έλληνα οδηγού στην πολιτική οικονομία των οδικών ατυχημάτων

Γρά­φει ο Θανά­σης Αλε­ξί­ου // Όταν θέλου­με να εξη­γή­σου­με κοι­νω­νι­κά φαι­νό­με­να, όπως τα οδι­κά ατυ­χή­μα­τα, οφεί­λου­με να τα αντι­με­τω­πί­ζου­με «ουδέ­τε­ρα», ως γεγο­νό­τα, που σε μεγά­λο βαθ­μό είναι ανε­ξάρ­τη­τα από τη θέλη­ση και τις προ­θέ­σεις μας.