Περιήγηση: Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιουνίου

Επικαιρότητα
Άλλαξαν οι ημερομηνίες καταβολής της σύνταξης Ιουνίου

Την τρο­πο­ποί­η­ση του προ­γράμ­μα­τος προ­πλη­ρω­μής των συντά­ξε­ων του μηνός Ιου­νί­ου 2020 απο­φά­σι­σε το διοι­κη­τι­κό συμ­βού­λιο του Ηλε­κτρο­νι­κού Εθνι­κού Φορέα Κοινωνικής…