Περιήγηση: Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Μαΐου

Κοινωνία
Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Μαΐου

Την κατα­βο­λή των κύριων και των επι­κου­ρι­κών συντά­ξε­ων Μαΐ­ου και της έκτα­κτης οικο­νο­μι­κής ενί­σχυ­σης σε χαμη­λο­συ­ντα­ξιού­χους, ανα­σφά­λι­στους υπε­ρή­λι­κες, δικαιού­χους αναπηρικών…