Περιήγηση: Πότης Στρατίκης

Πολιτισμός
Πέθανε ο Πότης Στρατίκης, «πατέρας» του «Μικρού Σερίφη»

Πέθα­νε σε ηλι­κία 93 ετών ο Πανα­γιώ­της (Πότης) Στρα­τί­κης, Έλλη­νας αντι­στα­σια­κός, εκδό­της, συγ­γρα­φέ­ας και δημο­σιο­γρά­φος, δημιουρ­γός του αγα­πη­μέ­νου περιο­δι­κό «Μικρός…