Περιήγηση: Ράγες

Επικαιρότητα
Δράμα: Τρένο παρέσυρε και σκότωσε τρεις μετανάστες που κοιμόντουσαν στις ράγες

Επι­βα­τι­κή αμα­ξο­στοι­χία που εκτε­λού­σε το δρο­μο­λό­γιο Δρά­μα – Θεσ­σα­λο­νί­κη παρέ­συ­ρε και τραυ­μά­τι­σε θανά­σι­μα τρεις μετα­νά­στες που φέρο­νται να κοι­μό­ντου­σαν πάνω…