Περιήγηση: Ρίχτερ

Επικαιρότητα
Σεισμός τώρα: Τρεις συνεχόμενες σεισμικές δονήσεις αναστάτωσαν τα Χανιά το πρωί

Σει­σμός τώρα: Τρεις σει­σμι­κές δονή­σεις σε διά­στη­μα λίγων λεπτών σημειώ­θη­καν σήμε­ρα το πρωί στα Χανιά, προ­κα­λώ­ντας ανη­συ­χία στους κατοί­κους. Ο…

Ιστορία
11 Μαρτίου 2011: Σεισμός 9 Ρίχτερ στην Ιαπωνία και θανατηφόρο τσουνάμι

Σει­σμός 9 Ρίχτερ χτυ­πά­ει την Ιαπω­νία. Ακο­λου­θεί μεγά­λο τσου­νά­μι (σε ορι­σμέ­νες περι­πτώ­σεις ύψους 20 μέτρων) κατα­στρέ­φο­ντας κατοι­κη­μέ­νες ζώνες σε βάθος ακό­μη και 20…