Περιήγηση: Ραδιόφωνο

Επικαιρότητα
“904 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM”: Επιστρέφει ανανεωμένος και δυναμικά από τις 20 Νοέμβρη

Συνέ­ντευ­ξη της δημο­σιο­γρά­φου Ευδο­ξί­ας Γρα­βα­λά στον «Ριζο­σπά­στη» O «904 Αρι­στε­ρά στα fm» επι­στρέ­φει δυνα­μι­κά με νέο, ανα­νε­ω­μέ­νο πρό­γραμ­μα, από τη Δευ­τέ­ρα 20…

Επικαιρότητα
Επιχείρηση εξωραϊσμού των καταδικασμένων ναζί της Χρυσής Αυγής απ’ τον «Metropolis FM» — Παρέμβαση της ΕΣΗΕΜ‑Θ

Την παρέμ­βα­ση της ΕΣΗΕΜ‑Θ προ­κά­λε­σε επι­στο­λή δημο­σιο­γρά­φων της Θεσ­σα­λο­νί­κης μέσα από την οποία καταγ­γέλ­λε­ται «η παρο­χή βήμα­τος προ­βο­λής, εξω­ραϊ­σμού και…

Διήγημα
Παναγιώτης Μελάς: Ένα παλιό ραδιόφωνο και μια μικρή παιδική εξέγερση

Το συγκε­κρι­μέ­νο διή­γη­μα απο­τε­λεί από­σπα­σμα, κατάλ­λη­λα όμως δια­σκευα­σμέ­νο και προ­σαρ­μο­σμέ­νο στις ανά­γκες της αυτο­τε­λούς διή­γη­σης, από την συγ­γρα­φι­κή μου δουλειά…