Περιήγηση: Ροδόλφος Μορώνης

Επικαιρότητα
Πέθανε ο Ροδόλφος Μορώνης, δημοσιογράφος, συγγραφέας και αντιπρόεδρος του ΕΣΡ

Εφυ­γε από τη ζωή ο Ροδόλ­φος Μορώ­νης, δημο­σιο­γρά­φος, συγ­γρα­φέ­ας και αντι­πρό­ε­δρος του ΕΣΡ. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο Ροδόλ­φος Μορώ­νης νοσηλευόταν…