Περιήγηση: Ρομάν Πολάνσκι

Κινηματογράφος
Σύσσωμο παραιτήθηκε το ΔΣ της Ακαδημίας βραβείων Cesar λόγω Πολάνσκι και «Κατηγορώ»

Σύσ­σω­μο παραι­τή­θη­κε χθες το διοι­κη­τι­κό συμ­βού­λιο της Ακα­δη­μί­ας Cesar, η οποία απο­νέ­μει τα γαλ­λι­κά βρα­βεία κινη­μα­το­γρά­φου, αντί­στοι­χα των Όσκαρ, μόλις…