Περιήγηση: ρομά

Κοινωνία
Κορονοϊός: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο οικισμός των Ρομά στο Νομισματοκοπείο

Τη λήψη πρό­σθε­των περιο­ρι­στι­κών μέτρων στον οικι­σμό Ρομά Νομι­σμα­το­κο­πεί­ου του Δήμου Χαλαν­δρί­ου της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής και την κήρυ­ξή του σε…

Επικαιρότητα
Χαιρετισμός Δημ. Κουτσούμπα στο 1ο Διήμερο της Διεθνούς Επετειακής Συνδιάσκεψης Ρομά 1971–2021 (VIDEO)

Ξεκί­νη­σε σήμε­ρα το 1ο Διή­με­ρο της Διε­θνούς Επε­τεια­κής Συν­διά­σκε­ψης Ρομά 1971 — 2021, την οποία διορ­γα­νώ­νει η Πανελ­λα­δι­κή Συνο­μο­σπον­δία Ελλήνων…

Επικαιρότητα
Σε κατάσταση ενισχυμένης επιτήρησης τίθεται η Νέα Σμύρνη της Λάρισας — Ακόμη 35 κρούσματα

Σε κατά­στα­ση ενι­σχυ­μέ­νης επι­τή­ρη­σης τίθε­ται η συνοι­κία Ρομά της Νέας Σμύρ­νης Λάρι­σας με από­φα­ση της Γενι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας δεδομένου…