Περιήγηση: Ρουμανία

Πολιτική
Ευρωκοινοβούλιο: Ερώτηση του ΚΚΕ για την απαράδεκτη απαγόρευση του ΚΚ Ρουμανίας

Την απα­γό­ρευ­ση του ΚΚ Ρου­μα­νί­ας, την οποία επι­κύ­ρω­σε πρό­σφα­τα το Ευρω­παϊ­κό Δικα­στή­ριο Δικαιω­μά­των του Ανθρώ­που, κατα­δι­κά­ζει με Eρώ­τη­σή της προς…

Πολιτική
Αυτή είναι η… «δημοκρατία» τους: Νόμιμη η απαγόρευση του Ρουμανικού ΚΚ με τη βούλα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου!

Την Τρί­τη 21 Δεκέμ­βρη δημο­σιεύ­τη­κε η από­φα­ση του Ευρω­παϊ­κού Δικα­στη­ρί­ου Δικαιω­μά­των του Ανθρώ­που (ΕΔΔΑ), σύμ­φω­να με την οποία είναι νόμιμη…

Επικαιρότητα
Ένα δέντρο …εμβολίων φέρνει τα Χριστούγεννα στη Ρουμανία!

Το δικό τους συμ­βο­λι­κό χρι­στου­γεν­νιά­τι­κο δέντρο, δημιούρ­γη­σαν οι εργα­ζό­με­νοι στο μεγα­λύ­τε­ρο εμβο­λια­στι­κό κέντρο του Βου­κου­ρε­στί­ου στη Ρου­μα­νία. Το δέντρο ύψους…

Διεθνή
Ρουμανία: Αντικομμουνιστικά σύμβολα σε μέσα μαζικής μεταφοράς στο Βουκουρέστι (ΦΩΤΟ)

Χει­ρο­λα­βές με αντι­κομ­μου­νι­στι­κό μήνυ­μα εμφα­νί­στη­καν τελευ­ταία σε μια σει­ρά δημό­σιους χώρους στο Βου­κου­ρέ­στι. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του «Ατέ­χνως», σε μέσα…

Πρόσωπα
«Θέλουμε να πεθάνουμε μαζί, δε ζητάμε χάρη»: 30 χρόνια από την εκτέλεση του Νικολάε και της Έλενας Τσαουσέσκου

Τριά­ντα χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα από την εκτέ­λε­ση-δολο­φο­νία του Νικο­λάε και της Έλε­νας Τσα­ου­σέ­σκου. Ήταν 25 Δεκέμ­βρη 1989 όταν έπει­τα από…

Διεθνή
Τι… «καλός» που είναι ο καπιταλισμός! Το 64% των Ρουμάνων και των Τσέχων εκτιμούν ότι θα εργάζονται και μετά τη συνταξιοδότηση

Τα… «αγα­θά» του καπι­τα­λι­σμού συνε­χί­ζουν να «γεύ­ο­νται» οι εργα­ζό­με­νοι σε Ρου­μα­νία και Τσε­χία, καθώς οι κοι­νω­νι­κές και εργα­σια­κές κατα­κτή­σεις ξηλώνονται…

Επικαιρότητα
Ερώτηση του ΚΚΕ στο Ευρωκοινοβούλιο για την πτήση της «RYANAIR» που αντί για τη Θεσσαλονίκη προσγειώθηκε στη Ρουμανία

Ερώ­τη­ση στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο κατά­θε­σε ο Σωτή­ρης Ζαρια­νό­που­λος, ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ, σχε­τι­κά με την πτή­ση της RYR8582 της «RYANAIR» της 4.1.2018…