Περιήγηση: Ρουπακιάς

Επικαιρότητα
Δίκη Χρυσής Αυγής: Το ελαφρυντικό «ειλικρινής μεταμέλεια» ζητά ο Ρουπακιάς — Με προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απειλούν οι χρυσαυγίτες

Ειλι­κρι­νή μετα­μέ­λεια επι­κα­λέ­στη­κε η υπε­ρά­σπι­ση του Γιώρ­γου Ρου­πα­κιά μετα­ξύ άλλων ελα­φρυ­ντι­κών, που ζητά να του ανα­γνω­ρί­σει το δικα­στή­ριο. Η υπεράσπιση…

Επικαιρότητα
Δήλωση της οικογένειας Φύσσα για το τέλος της δίκης της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή

Η οικο­γέ­νεια του δολο­φο­νη­μέ­νου από τον χρυ­σαυ­γί­τη Γιώρ­γο Ρου­πα­κιά, Παύ­λου Φύσ­σα έκα­νε δήλω­ση για το τέλος της δίκης της εγκλη­μα­τι­κής οργάνωσης…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: Εισαγγελική πρόταση, έξω από όσα στην αίθουσα αποδείχθηκαν

Με την αγό­ρευ­ση του συνη­γό­ρου της Πολι­τι­κής Αγω­γής των κομ­μου­νι­στών και συν­δι­κα­λι­στών του ΠΑΜΕ Άγγε­λου Βρετ­τού, η οποία ολο­κλη­ρώ­θη­κε, συνεχίστηκε…

Ανακοινώσεις
Δήλωση των δικηγόρων των κομμουνιστών και συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ σχετικά με την εισαγγελική πρόταση στη δίκη της ΧΑ

Σε δήλω­σή τους οι Δικη­γό­ροι Πολι­τι­κής Αγω­γής των κομ­μου­νι­στών και συν­δι­κα­λι­στών του ΠΑΜΕ στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής σχε­τι­κά με…