Περιήγηση: Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας

Επικαιρότητα
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: Γη και θαλάσσιο ύδωρ στα «πόδια» των ομίλων

🆘   Γιούρ­για στη φτω­χή λαϊ­κή ιδο­κτη­σία Μπα­ράζ τρο­πο­λο­γιών — «δώρων» σε βιο­μή­χα­νους, «επεν­δυ­τές» και αρπα­κτι­κά «πρά­σι­να» άλο­γα Ψηφί­ζε­ται σήμε­ρα στην…

Επικαιρότητα
Ένα ακόμη περιβαλλοντοκτόνο χωροταξικό Ν|Σ σε βάρος των λαϊκών αναγκών

Κατα­τέ­θη­κε με τυμπα­νο­κρου­σί­ες στη Βου­λή το νομο­σχέ­διο του ΥπΠε&Εν «για τον εκσυγ­χρο­νι­σμό της πολε­ο­δο­μι­κής και χωρο­τα­ξι­κής νομο­θε­σί­ας» που σύμ­φω­να με…