Περιήγηση: Ρόζα Ιμβριώτη

Παιδεία
Τα τεμπέλικα παιδιά (Ένα επίκαιρο άρθρο της Ρόζας Ιμβριώτη)

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Η  σπου­δαία κομ­μου­νί­στρια παι­δα­γω­γός Ρόζα Ιμβριώ­τη έβα­λε τη σφρα­γί­δα της με τις πολύ­μορ­φες και ουσια­στι­κές της παρεμ­βά­σεις στα ζητήματα…

Τεκμήρια
«Ιστορία και σχολείο»  (Ένα επίκαιρο άρθρο της Ρόζας Ιμβριώτη γραμμένο 40 χρόνια πριν!)

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Πρό­κει­ται για ένα άρθρο της «κόκ­κι­νης δασκά­λας», της αγω­νί­στριας της Αντί­στα­σης και μεγά­λης παι­δα­γω­γού, Ρόζας Ιμβριώ­τη που…

Ιστορία
Μαρασλειακά

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Σαν σήμε­ρα οι παι­δα­γω­γοί Δημή­τριος Γλη­νός και Αλέ­ξαν­δρος Δελ­μού­ζος παύ­ο­νται από τη Μαρά­σλειο Παι­δα­γω­γι­κή Ακαδημία,…