Περιήγηση: Ρώσικο πετρέλαιο

Επικαιρότητα
Έλληνας εφοπλιστής: «Εμείς θα γίνουμε πλουσιότεροι από το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο»

«Εμείς, οι εφο­πλι­στές, θα γίνου­με πλου­σιό­τε­ροι» από το εμπάρ­γκο στο ρωσι­κό πετρέ­λαιο δήλω­σε Νίκος Βερ­νί­κος, πρό­ε­δρος του Διε­θνούς Εμπο­ρι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου στη…

Επικαιρότητα
Ουκρανή βουλευτής «καρφώνει» την ελληνική κυβέρνηση για το ρωσικό πετρέλαιο

Με μια αιχ­μη­ρή ανάρ­τη­ση στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, η Ουκρα­νή βου­λευ­τής Λέσια Βασι­λέν­κο σχο­λιά­ζει την αντί­θε­ση της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης στην…