Περιήγηση: Σάββατο 10 Φεβρουαρίου

Εκδηλώσεις
Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου

Δωρε­άν ξενα­γή­σεις στην Αθή­να Η αγα­πη­μέ­νη συνή­θεια των Αθη­ναί­ων, το πρό­γραμ­μα των δωρε­άν ξενα­γή­σε­ων σε αρχαιο­λο­γι­κούς χώρους και γει­το­νιές επι­στρέ­φει. Σήμε­ρα, Πινακοθήκη…