Περιήγηση: Σάμι

Ατέχνως
Σουηδία: θεματοφύλακας των ανθρώπινων δικαιωμάτων, πλην των περιπτώσεων που απειλούνται τα συμφέροντα των μονοπωλίων…

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Από το 1989 αρνεί­ται η Σου­η­δία, βρί­σκο­ντας συνε­χώς αιτιο­λο­γί­ες καθυ­στέ­ρη­σης, να επι­κυ­ρώ­σει την Συν­θή­κη ILO 169 για…