Περιήγηση: Σήμερα 8 Νοεμβρίου γιορτάζουν

Λαογραφία
Των Ταξιαρχών σήμερα

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης // Πρό­κει­ται για την σύνα­ξη των αρχαγ­γέ­λων, των αγγέ­λων και των λοι­πών ασω­μά­των και ουρα­νί­ων αγγε­λι­κών ταγ­μά­των. Γιορτάζουν…