Περιήγηση: Σαν σήμερα 1 Ιουνίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 1 Ιουνίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1265 Γεν­νή­θη­κε ο Ντά­ντε Αλι­γκιέ­ρι, γνω­στό­τε­ρος στην Ελλά­δα ως Δάντης, εθνι­κός ποι­η­τής της Ιτα­λί­ας (“Θεία Κωμω­δία”) Δάντης Αλι­γκέ­ρι 1495 Η πρώ­τη καταγεγραμμένη…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 1 Ιουνίου

1265 Γεν­νή­θη­κε ο Ντά­ντε Αλι­γκιέ­ρι, γνω­στό­τε­ρος στην Ελλά­δα ως Δάντης, εθνι­κός ποι­η­τής της Ιτα­λί­ας (“Θεία Κωμω­δία”) 1495 Η πρώ­τη κατα­γε­γραμ­μέ­νη ανα­φο­ρά για…

Ατέχνως
Σαν σήμερα 1 Ιουνίου 

1265 Γεν­νή­θη­κε ο Ντά­ντε Αλι­γκιέ­ρι, γνω­στό­τε­ρος στην Ελλά­δα ως Δάντης, εθνι­κός ποι­η­τής της Ιτα­λί­ας (“Θεία Κωμω­δία”) 1780 Γεν­νιέ­ται ο Πρώσος…