Περιήγηση: Σαν σήμερα 1 Μαρτίου

Τεκμήρια
“…Δια την τήρησιν λοιπόν της δημοσίας ησυχίας και ασφαλείας διάταξε την 1η Μαρτίου 1943 τον τυφεκισμόν 46 κομμουνιστών..”.

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Από τις αρχές του 1943 έχου­με μία γορ­γή ανά­πτυ­ξη τους κινή­μα­τος της ΕΑΜι­κής αντί­στα­σης στη χώρα…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 1 Μαρτίου

1445 Γεν­νή­θη­κε ο Σάντρο Μπο­τι­τσέ­λι, ιτα­λός ζωγρά­φος της Ανα­γέν­νη­σης. (Θαν. 17/5/1510)  1810 Η Σου­η­δία γίνε­ται η πρώ­τη χώρα, που διο­ρί­ζει Συνήγορο…