Περιήγηση: Σαν σήμερα 1 Σεπτεμβρίου

Κινηματογράφος
Βιτόριο Γκάσμαν, κορυφαίος Ιταλός ηθοποιός, γέννημα του ιταλικού λαϊκού κινήματος στο χώρο του πολιτισμού

Ο κορυ­φαί­ος ηθο­ποιός της Ιτα­λί­ας, που δια­πλά­στη­κε, εξε­λί­χθη­κε και ταυ­τί­στη­κε με το βαθύ­τα­τα προ­ο­δευ­τι­κό αισθη­τι­κό κίνη­μα του νεοϊ­τα­λι­κού ρεα­λι­σμού, ένα…

Μουσική
Βαγγέλης Περπινιάδης

Βαγ­γέ­λης Περ­πι­νιά­δης, γιος του Στελ­λά­κη Περ­πι­νιά­δη, από τον οποίο επη­ρε­ά­στη­κε. Γεν­νή­θη­κε στην Κοκ­κι­νιά την 1 Σεπτμ­βρί­ου 1929. Παι­δί ήθε­λε να γίνει…