Περιήγηση: Σαν σήμερα 10 Νοεμβρίου

Πρόσωπα
Μιχαήλ Καλάσνικοφ: Εγώ πάντα ήθελα να κατασκευάσω μια μηχανή χρήσιμη για τους αγρότες, μια θεριστική μηχανή

Ο Μιχα­ήλ Καλάσ­νι­κοφ πέθα­νε στις 23 Δεκεμ­βρί­ου 2013. Γεν­νή­θη­κε στις 10 Νοεμ­βρί­ου του 1919 σε αγρο­τι­κή οικο­γέ­νεια.  Από μικρός δέθη­κε με…

Πρόσωπα
Μαρτίνος Λούθηρος

Στις 10 Νοεμ­βρί­ου 1483 γεν­νιέ­ται ο Μαρ­τί­νος Λού­θη­ρος. Γερ­μα­νός θεο­λό­γος και θρη­σκευ­τι­κός μεταρ­ρυθ­μι­στής, ο οποί­ος ηγή­θη­κε του προ­τε­στα­ντι­κού κινή­μα­τος. Ασκησε…