Περιήγηση: Σαν σήμερα 10 Οκτωβρίου

Θέατρο
Χάρολντ Πίντερ, μεγάλος θεατρικός συγγραφέας, πήρε μέρος σε πολιτικούς αγώνες, δε δίστασε να εναντιωθεί στους ιμπεριαλιστές

Χάρολντ Πίντερ. Βρε­τα­νός συγ­γρα­φέ­ας, ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους θεα­τρι­κούς συγ­γρα­φείς της επο­χής μας.  Παράλ­λη­λα, με το συγ­γρα­φι­κό του έργο, ο…

Μουσική
Τζουζέπε Βέρντι

Στις 10 Οκτω­βρί­ου 1813 γεν­νιέ­ται ο Τζου­ζέ­πε Βέρ­ντι. Ιτα­λός συν­θέ­της όπε­ρας, από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους του 19ου αιώ­να. Σε πολύ μικρή…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 10 Οκτωβρίου

1731 Γεν­νιέ­ται ο Βρε­τα­νός επι­στή­μο­νας Χέν­ρι Κάβε­ντις. 1790 γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος ποι­η­τής και πεζο­γρά­φος Αλφόν­σος Λαμαρ­τί­νος 1813 Γεν­νή­θη­κε οΤζου­ζέ­πε Βέρ­ντι, Iτα­λός συν­θέ­της. 1827…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 10 Οκτωβρίου

1731 Γεν­νιέ­ται ο Βρε­τα­νός επι­στή­μο­νας Χέν­ρι Κάβε­ντις. 1813 Γεν­νή­θη­κε οΤζου­ζέ­πε Βέρ­ντι, Iτα­λός συν­θέ­της. 1862 Κατα­λύ­ε­ται η μοναρ­χία του Όθω­να. Την εξου­σία αναλαμβάνει…