Περιήγηση: Σαν σήμερα 10 Φεβρουαρίου

Μουσική
Σοφία Βέμπο, θα τη θυμόμαστε για την καλλιτεχνική της παρουσία και τη στάση της τη βραδιά του Πολυτεχνείου

Η Σοφία Βέμπο γεν­νή­θη­κε στην Καλ­λί­πο­λη της Θρά­κης στις 10 Φεβρουα­ρί­ου του 1910. Μετά τη Μικρα­σια­τι­κή κατα­στρο­φή, η οικο­γέ­νειά της εγκαταστάθηκε…

Πρόσωπα
Μπ. Μπρεχτ: «Κάποτε αλλάζουν οι καιροί και οι ελπίδες των λαών ξεσπάνε»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Σήμε­ρα, 10 Φλε­βά­ρη, συμπλη­ρώ­νο­νται 120 χρό­νια από τη γέν­νη­ση του σπου­δαί­ου κομ­μου­νι­στή δια­νοη­τή, ποι­η­τή και δρα­μα­τουρ­γού Μπέρτολτ…

Πρόσωπα
Μπέρτολτ Μπρεχτ

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης // «Αν μεί­νου­νε τα πράγ­μα­τα όπως είναι, είσα­στε χαμέ­νοι. Φίλος σας είναι η αλλα­γή, η αντί­φα­ση σύμ­μα­χός σας. Από…