Περιήγηση: Σαν σήμερα 11 Μαΐου

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 11 Μαΐου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

330 Το Βυζά­ντιο (μετέ­πει­τα Κων­στα­ντι­νού­πο­λη) μετο­νο­μά­ζε­ται σε Νέα Ρώμη και γίνε­ται πρω­τεύ­ου­σα της Ρωμαϊ­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας. Η πόλη θεμε­λιώ­θη­κε το 324 από…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 11 Μαΐου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

330 Το Βυζά­ντιο (μετέ­πει­τα Κων­στα­ντι­νού­πο­λη) μετο­νο­μά­ζε­ται σε Νέα Ρώμη και γίνε­ται πρω­τεύ­ου­σα της Ρωμαϊ­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας. Η πόλη θεμε­λιώ­θη­κε το 324 από…

Πρόσωπα
Οτο Γκέρικε

Στις 11 Μαΐ­ου 1686 πεθαί­νει ο Γερ­μα­νός φυσι­κός Οτο Γκέ­ρι­κε, γνω­στός από το πεί­ρα­μά του που έμει­νε στην ιστο­ρία ως…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 11 Μαΐου

330 Το Βυζά­ντιο (μετέ­πει­τα Κων­στα­ντι­νού­πο­λη) μετο­νο­μά­ζε­ται σε Νέα Ρώμη και γίνε­ται πρω­τεύ­ου­σα της Ρωμαϊ­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας. Η πόλη θεμε­λιώ­θη­κε το 324 από…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 11 Μαΐου 

330 Το Βυζά­ντιο (μετέ­πει­τα Κων­στα­ντι­νού­πο­λη) μετο­νο­μά­ζε­ται σε Νέα Ρώμη και γίνε­ται πρω­τεύ­ου­σα της Ρωμαϊ­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας. Η πόλη θεμε­λιώ­θη­κε το 324…