Περιήγηση: Σαν σήμερα 11 Οκτωβρίου

Stop Carre
Σαν σήμερα 11 Οκτωβρίου

787 Η 7η Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια καταδικάζει τους εικονομάχους και τους εικονολάτρες, διατυπώνοντας το δόγμα ότι η λατρεία ανήκει μόνο…